Gây mê, hồi sức

Liên hệ ngay

mê theo nghĩa truyền thống được hiểu là biện pháp làm mất đi cảm giác đau. Việc đó giúp bệnh nhân không bị căng thẳng và đau đớn trong khi phẫu thuật và thủ thuật.


Gây mê theo nghĩa truyền thống được hiểu là biện pháp làm mất đi cảm giác đau. Việc đó giúp bệnh nhân không bị căng thẳng và đau đớn trong khi phẫu thuật và thủ thuật.