Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Trang thiết bị


Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Duy trì hoạt động hiệu quả, an toàn của 100% trang thiết bị nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Đào tạo, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thức quản lý thiết bị y tế (TBYT) an toàn và hiệu quả.

Áp dụng các quy trình quản lý của BYT, WHO đảm bảo quản lý thiết bị y tế tốt hơn, tránh tối đa các rủi ro.

Cung cấp, bổ sung thiết bị y tế, công cụ dụng cụ y tế kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của chuyên môn.