Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị


Chức năng nhiệm vụ

Lập kế hoạch công tác, cung ứng vật tư văn phòng phẩm, vật tư trang thiết bị thông dụng, trang phục người bệnh, trang phục nhân viên y tế và người lao động khác của Bệnh viện.

Quản lý cơ sở nội thất, vật dụng sinh hoạt, vật tư, trang thiết bị thông dụng; quản lý kho văn phòng phẩm, vật tư nội thất, thông tin liên lạc.

Quản lý công văn đi và đến, văn thư bảo mật; đảm bảo thông tin liên lạc.

Quản lý an ninh, trật tự, an toàn, giao thông nội bộ, vận tải.

Quản lý thời gian làm việc, xây dựng quy chế quản lý hành chính, quy chế văn minh ứng xử, quy chế bảo hộ lao động…

Tổ chức tiếp khách, hội nghị, hội thảo, sự kiện… Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý nhân lực. Tham mưu, thường trực công tác tuyển dụng lao động.

Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý nhân lực. Tham mưu, thường trực công tác tuyển dụng lao động.

Quản lý hồ sơ người lao động. Tham mưu, thường trực công tác hợp đồng lao động, xây dựng biểu lương, huấn luyện, đào tạo cán bộ.

Nắm tình hình riêng tư, nguyện vọng, tham mưu cho Giám đốc điều hành công tác chính sách cán bộ.

Thường trực các hội đồng: Thi đua khen thưởng - Kỷ luật, Tuyển dụng cán bộ. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Kiểm soát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.