Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về Phòng Tài chính - Kế toán


Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tài chính kế toán chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho các hoạt động bệnh viện.

Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán. Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức triển khai thực hiện khi theo kế hoạch được phê duyệt.

Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí Theo quy định.

Tham mưu xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư Tài sản chính xác, kịp thời; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết Tài sản, kiểm kê Tài sản.

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện Theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư Tài sản chính xác, kịp thời. tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, Giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo Tài chính theo quy định của Nhà nước, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.

Thực hiện tự kiểm tra Tài chính và công khai Tài chính Theo đúng quy định.