Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Kế hoạch tổng hợp


Giới thiệu chung

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về các nhiệm vụ: kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện; kế hoạch công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của bệnh viện. Tổng hợp báo cáo và kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng theo định kỳ.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện.

Tổ chức đào tạo liên tục cho nhân viên trong bệnh viện.

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Tổ chức việc điều hoà, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các đơn vị, cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

Xây dựng, quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

Lập kế hoạch công tác Quản lý chất lượng bệnh viện.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác.