Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Điều dưỡng


Giới thiệu chung

Là phòng chức năng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Công tác chuyên môn: Chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo thông tư 07/2011/BYT trong chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh và Trợ giúp chăm sóc thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

Công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo để chia sẻ thông tin về các lĩnh vực quản lý, đào tạo, thực hành chăm sóc người bệnh.

Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh, Trợ giúp chăm sóc đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin trong thực hành chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện. Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nhân lực y tế về quản lý, chăm sóc người bệnh. Phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch học tập, quản lý học viên thực tập tại Bệnh viện.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa: Phối hợp tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

Hợp tác quốc tế: Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Công tác quản lý chất lượng Bệnh viện: Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Điều dưỡng.

Công tác quản lý bệnh viện: Tham gia quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong chăm sóc người bệnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác của lãnh đạo bệnh viện.