Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Công nghệ thông tin


Giới thiệu chung

Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện. Được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống mạng máy tính và trang thiết bị CNTT.

Mục tiêu của Phòng CNTT là xây dựng một bệnh viện theo tiêu chuẩn bệnh viện thông minh, thiết lập một môi trường làm việc số hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Y tế.

Chức năng nhiệm vụ của phòng

Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT trong y tế tại Bệnh viện

Quản lý trang thiết bị vật tư CNTT, sắp xếp bố trí trang thiết bị CNTT hợp lý, khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của bệnh viện.

Quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống phần mềm và các ứng dụng về công nghệ thông tin của bệnh viện, đảm bảo sự vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

Đảm bảo an ninh hệ thống đối với các thiết bị, phần mềm CNTT và các thiết bị khác có liên quan đến CNTT của bệnh viện.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy móc thiết bị CNTT.

Chủ động trong phát hiện và xử lý lỗi về hệ thống phần mềm và thiết bị phần cứng, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

Thường xuyên cập nhật kiến thức. Huấn luyện, đào tạo chuyển giao và phổ biến kỹ thuật về CNTT cho đơn vị/cá nhân sử dụng trang thiết bị, phần mềm.

Tăng cường tìm kiếm sự hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống CNTT của bệnh viện.